Phần 1: Sợi dây vô hình nào đang buộc chân bạn?
Phần 2: Mong muốn sâu thẳm nhất của bạn là gì?
Phần 3: Điều gì thực sự quan trọng với bạn?
Phần 4: Nguồn cảm hứng của bạn đến từ đâu?
Phần 5: Con đường nào dành cho bạn?

Hướng dẫn Self Reflection (3)

cross